Kурс за обучение по професия „Оперативен счетоводител”

 ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

„ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“

Организира  курс за обучение по професия 344030 „Оперативен счетоводител” и специалност 3440301 „Оперативно счетоводство”. Степен на професионална квалификация: трета.

Курсовете се организират със собствено финансиране.

Професионалното обучение по професията „Оперативен счетоводител“ е насочено към две категории лица:

  • Лица, които нямат практически опит, но имат желание да усвоят професията на счетоводнителя и да валидират своите знания, получавайки (в края на обучението) Свидетелство за професионална квалификация.
    За хората без практически опит, лекторите поднасят по подходящ начин необходимата информация по отношение на основните изисквания, свързани с организиране на счетоводството на предприятието. В приятна и творческа обстановка курсиситите имат възможност да придобият необходимите знания и  умения за практикуване на  професията “Оперативен счетоводител”.
  • За хора, притежаващи известен опит като счетоводители, имащи желание да повишат своята квалификация. Темите в курса са подбрани и насочени за усъвършенстване на личните умения във воденето на счетоводство, приключването на отчетната година, изготвянето на данъчната декларация, установяване на счетоводния и данъчен финансов резултат, организацията на синтетичното и аналитичното отчитаене на отчетните обекти, амортизационна политикаи др.

Учебната програма е съобразена с Държавните образователни изисквания, със Закона за професионалното образование и обучение и  се актуализира непрекъснато в съответствие с непрекъснато възникващите промени в счетоводното и данъчно заонодателство.

Водещи лектори са университетски преподватели, притежаващи богат опит, както при обучението по теория, така и при обучението по практика. Преподавателите притежават опит и като практикуващи счетоводители, вещи лица в съдебната система, данъчни консултанти и др.

ЦПО „Знание и бизнес“ има сключени договори с големи специализрани счетоводни предприятия, на територията на гр. Варна, за провеждане на практическите занятия (производствената практика). По време на практическите занятия курсиистите изпълняват реални производствени задачи, свързани с организацията на документирането и текущото счетоводно отчитане на дейността на предприятията от реалния сектор на икономиката.

За контакти:гр.Варна Ул.“Д-р Л.Заменхоф“ №1 ет.1

Mail: edibiznes@gmail.com         GSM: 0878362245/0893492350

Доц.д-р Светлозар Стефанов Директор на ЦПО“Знание и бизнес“