“ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“ ще проведе Държавен изпит

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

ЦЕНТТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАОЛНО ОБУЧЕНИЕ

 “ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание Наредба №1, чл.4 т.6 от 19.02.2020 г. от М-во на образованието и науката – за организиране и провеждане на изпитите     за придобиване на професионална квалификация

    Ви ИНФОРМИРАМЕ,

ЦПО “ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“ ще проведе ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ

  за придобиване на Професионална квалификация по професия код 811010 ХОТЕЛИЕР

          Държавният изпит ще се проведе по следния график;

          10.02.2022 г. 0т 10.00 ч. до 12.00 часа – Теория на професията

          10.02.2022 г. 0т 13.00 ч. до 18.00 часа – Практика по професията

         Държавният изпит ще се проведе на адрес: гр.Варна, Ул.“Д-р Л.Заменхоф“ №1,  ет.1

 

ДЪРЖАВНИЯТ ИЗПИТ СЕ ПРОВЕЖДА С ПУБЛИЧНО ПРИСЪСТВИЕ!!!!

10.02.2022 г. от 10.00 ч. до 18.00 часа.

 

01.02.2022г.                                                                              Председател на Държавната изпитна комисия:

                                                                              проф.д-р Марин Нешков

Posted in Други.