Програмиране с ваучери

 

                              МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

                   ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ЗНАНИЕ И БИЗНЕС“

                                                                         О Б Я В А  

Ръководството на Знание и бизнес Ви информира, че в Индикативна годишна работна програма за 2016 г. по предстоящи процедури за безвъзмездна финансова помощ  по

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 г.

се запазва и Схемата за обучение с ВАУЧЕРИ. Програмата предвижда ОБУЧЕНИЕ за придобиване на нова професия или повишаване квалификацията на придобита професия. Също така се запазва и програмата за ключови компетентности: кк2 Чужди езици, кк4 Дигитална компетентност и др.

 

ОБУЧЕНИЕТО С ВАУЧЕРИ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД

Схемите за обучение с ваучери изискват от кандидатите да подадат в Бюрата по труда по

местоживеене  или по месторабота, следните документи:

1.Заявление за участие в обучение с ваучер, при посочване на избрана професия.

2.Документ за образование.

3.Документ за статус на трудова заетост.

4.Удостоверение/свидетелство за преминат курс за придобиване
на професионална квалификация (ако има такъв)..

За правилния избор на професия , форма на професионално обучение и правилно попълнени и представени документи за кандидатстване, ЦПО“Знание и бизнес“

О Р Г А Н И З И Р А

/ Безплатно /

1.Събеседване, консултация и насочване към желана от Вас префесия и специалност.

2.При съгласие на кандидата, сътрудник на ЦПО може да укаже съдействие при       подготовката и подаване на документи в ДБТ за участие в Програма за              професионално обучение.

Мероприятията ще се провеждат в офиса на ЦПО: Варна, Площад “Независимост“

Ул.”Д-р Л.Заменхоф”  № 1, 1 ет.

Работно време: понеделник – петък, 9.00 до 18.00 часа.

 

.

 

(Ваучер – документ, който финансира 85% от стойността на курса за обучение)

 

213 Аудио-визуални изкуства и техники 5230502 Компютърни мрежи
213020 Фотограф 541010 Техник – технолог в хранително промишленост
213060 Компютърен график 582 Строителство
213070 Графичен дизайнер 5820306 Вътрешни облицовки и настилки
341 Търговия на едро и дребно 5820307 Външни облицовки и настилки
342 Маркетинг и реклама 5820309 Бояджийски работи
344 Счетоводство и данъчно облагане 582040 Строител – монтажник
345 Администрация и управление 5820402 Метални конструкции
345050 Сътрудник в малък и среден бизнес 5820403 Сухо строителство
345060 Касиер 5820405 Изолации в строителството
345120 Икономист 621060 Фермер
3451201 Индустрия 6210601 Земеделец
3451202 Търговия 6210602 Производител на селскостопанска продукция
3451203 Земеделско стопанство 811 Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг
3451204 Икономика и мениджмънт 811010 Хотелиер
346 Секретарски и административни дейности 811020 Администратор в хотелиерството
346010 Офис – мениджър 811030 Камериер
346020 Офис – секретар 811040 Портиер-пиколо
481 Компютърни науки 811060 Ресторантьор
4810101 Програмист 811070 Готвач
4810201 Системен програмист 811080 Сервитьор-барман
482 Приложна информатика 811090 Работник в заведенията за хранене и развлечения
482010 Икономист – информатик 812 Пътувания, туризъм и свободното време
482020 Оператор информационно осигуряване 812010 Организатор на туристическа агентска дейност
482030 Оператор на компютър 812020 Планински водач
482040 Електронна търговия 812030 Екскурзовод
521 Машиностроене, металообработване 812040 Аниматор в туризма
521090 Заварчик

 

ЗА КОНТАКТИ:

GSM: O893492350,   0878362243                          E_ mail: edibiznes@gmail.com               

Гр.Варна, 9000,  Площад “НЕЗАВИСИМОСТ“  Ул.“Д-р Л.Заменхоф“ № 1 ет.1

ЦПО“Знание и бизнес “ притежава Лиценз за посочените професии и специалности.

                                                                        № 201212977