Аз мога повече

На 04.02.2013 г. стартира обучението по схема “Аз мога повече” в ЦПО “Знание и бизнес” по следните специалности и компетентности:

 • Оперативен счетоводител;

 • Програмно осигуряване;

 • Електронна търговия;

 • Компютърни мрежи;

 • Организация в хотелиерството;

 • КК 4 Дигитална компетентност.

Следва да  стартира обучение по схема “Първа работа” по следните специалности:

 • Обслужване на заведения за обществено хранене;

 • Бизнес администрация(част от професия);

 • Организация на обслужването в хотелиерството(част от професия).

ЦПО “Знание и бизнес”  откри  допълнително други два филиала в градовете  София и Пловдив  с адреси:

 1. София 1303, ул.”Опълченска” № 38, вх. 4

  тел:0899923099, 02/9310020

  www. lyuas.com e-mail:luben_videnov@abv.bg

 2. Пловдив 4000, ул.”Константин Нунков” №13а (Хотел“Интелкооп”)

  тел: 0897449418, 0898363914

  http://intelcoop.coophotels.bg/bg/ e-mail: katerina.raicheva@abv.bg

Център за професионално обучение “Знание и бизнес”    започна прием на документи  по програма на АЗ  “АЗ МОГА ПОВЕЧЕ” за предоставяне на  обучение чрез ВАУЧЕРИ на заети лица:

– професионална квалификация;

– част от професия;

– ключови компетентности.

Професионална квалификация се предоставя в две степени:

–  Втора квалификационна степен:

 • Хорариум – мин 660 часа;
 • Срок на обучение – между 3-4 месеца;
 • Документ – свидетелство за професионална квалификация;
 • Форма на обучение – редовна, дистанционна и комбинирана.

Част от професия:

 • Хорариум – мин 300 часа;
 • Срок на обучение – 2 месеца;
 • Документ – удостоверение за професионално обучение.

 – Трета квалификационна степен:

 • Хорариум – мин. 960 часа;
 • Срок на обучение – между 5-6 месеца;
 • Документ – свидетелство за професионална квалификация;
 • Форма на обучение – редовна, дистанционна и комбинирана.

Част от професия:

 • Хорариум – мин 600 часа;
 • Срок на обучение – 4  месеца;
 • Документ – удостоверение за професионално обучение.

Ключови компетентности:

– дигитална компетентност;

– инициативност и предприемачество.

Предлага обучение по:


ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Приоритетна Ос 1: Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазара на труда, насърчаващ включването

Схема “Квалификация и мотивация за конкурентно включване на пазара на труда”

Проект “Организиране на професионално обучение на регистрирани безработни лица за повишаване на възможностите за заетост”

Цел:
Повишаване на икономическата активност и интеграция на уязвимите групи и неактивните лица на пазара на труда.

Основни области на интервенция:
Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда;
Заетост чрез развитие на предприемачеството;

Целеви групи:

 • Безработни лица  в неравностойно положение без ограничения във възрастта;

 • Безработни младежи до 29 годишна възраст;

 • Безработни младежи до 29 годишна възраст в неравностойно положение;

 • Безработни  лица над 50-годишна възраст;

Предлагани професии и  специалности:

 • ПРОФЕСИЯ: 344030 ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ      

СПЕЦИАЛНОСТ: 3440301  ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

 • ПРОФЕСИЯ: 482040    ОПЕРАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ     

СПЕЦИАЛНОСТ: 4820401   ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

 • ПРОФЕСИЯ: 811070        ГОТВАЧ      

СПЕЦИАЛНОСТ: 8110701   ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ

 • ПРОФЕСИЯ: 811080      СЕРВИТЪОР-БАРМАН     

СПЕЦИАЛНОСТ: 8110801  ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО  ХРАНЕНЕ

Предлага се придобиването на   Втора квалификационна степен по част от професия:

 • ПРОФЕСИЯ: 811080      СЕРВИТЪОР-БАРМАН

 • ПРОФЕСИЯ: 811070       ГОТВАЧ

Предлага се обучение по ключови компетентности:

– Дигитална компетентност;

– Инициативност и предприемачество;

 

Професионално обучение за квалификация и преквалификация

Център за професионално обучение  “Знание и бизнес” – Варна предлага  обучение по 25 специалности организирани в 20 професии и 11 професионални направления.

Posted in Други and tagged , , , , , , , , , , , , , , .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.