Професионалнo образование, квалификация и преквалификация

Професионалнo образование, квалификация и преквалификация

Описание

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

Частен професионален колеж (ЧПК) “ БИЗНЕС И КУЛТУРА“ ООД организира и провежда професионално образование по предприемачество,

в съвместна програма  NewBiz Club на ФОНДАЦИЯ ШУМ http://newbiz.club/college/

ЧПК“Бизнес и култура“ООД е регистриран със Заповед.№ PD14-19/31.03.2011 год. издадена от Министъра на образованието, младежта и науката   . и  Заповед № 86/18.11.2021 год. за вписване в Регистъра на професионалните колежи, издадена от Министъра на образованието и науката  и търговски регистър  ЕИК 201315823

Фондация ШУМ е вписана в Търговския регистър с ЕИК: 205522095

Обучението в колежа се организира и провежда, на основата на учебни планове и програми, които отговарят на Държавните образователни стандарти, издадени от Министерството на образованието и науката. Професиите и специалностите са с регламентирано време на обучение, четери семестъра, по 300 часа в семестър.
Цената се определя от съотношението на присъствени и дистанциони часове на обучение. Средна цена за семестър: редовно обучение 1600 лв., задочно обучение 1400 лева.
Занятията се провеждат в две направления – теория и производствена практика в съотношение 50%/50%.
Теорията се провежда в комбиниран вариант – присъствено и дистанционно, с участието на действащи академични преподаватели – професори, доценти, асистенти.
Производствената практиката се провежда  по Договор с Фондация ШУМ, която предлага специална програма NewBiz/college.Програмата регламентира привличането на експерти по отрасли и направления.

ЗАВЪРШИЛИТЕ КУРСА НА ОБРАЗОВАНИЕ, ПОЛУЧАВАТ СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ЧЕТВЪРТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ. ДОКУМЕНТА Е ВАЛИДЕН ЗА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕС, КАКТО И ОТ РЕДИЦА ДРУГИ ДЪРЖАВИ С КОИТО БЪЛГАРИЯ ИМА КУЛТУРНА СПОГОДБА.


Документи за кандидатстване:
1. Заявление По образец (Приложение 2)
2. Копие на лична карта – двустранно + 3 снимки
3. Копие на диплом за завършено средно образование
4. Медицинско свидетелство
5. CV
6. Документ за платена първоначална такса 100 лв.
/Първоначалната такса се включва в цената на първия семестър/

Документите се подават на адрес:
Варна 1000 Ул. “Д-р Л. Заменхов“ № 1, ет.1
ЧПК «Бизнес и култура»  www.edubiznes.net/college

Контакти – ежедневно от 9.00 до 21.00 часа.

Управител  ЧПК 0893492350
/проф.дин. Петко Илиев /

Управител ШУМ: 0879913001
Александър Вaлентинов Желев /